zadbaj razem z nami o rozwój swojej organizacji i nie zwlekaj

Napisz do NAS i wez udział w projekcie

Ludzie

Dla nas najważniejszy jesteś Ty i Twoje potrzeby. Przekonaj się!

Wiedza

Możesz korzystać z naszej fachowej wiedzy i znajomości przepisów!

Rozwój

Dzięki nam poznasz najnowsze rozwiązania i rozwiniesz skrzydła!

Zaufanie

Możesz zaufać naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną.

Beata Ostrowska

telefon: +48 501 957 105

akademia.legislacji[at]gmail.com

Rekrutacja:

rekrutacja.akademia.legislacji[at]gmail.com

AKADEMIA LEGISLACJI I MONITORINGU PRAWA

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
OKRES REALIZACJI: 01.11.2020-30.04.2022
Wartość projektu: 961 810,65 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 810 614,02 zł

Projekt realizuje Partnerstwo:
Lider Projektu: Fundacja Ekonomii Społecznej PRZYSTAŃ
Partner Projektu: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-

Cel główny projektu

Niniejszy projekt w sposób istotny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER "Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia", wpływając przy tym na również na cel: "Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym". Rozwiązania zawarte w projekcie, obejmujące zarówno przeprowadzenie szkoleń z zakresu stanowienia prawa oraz monitoringu procesu legislacyjnego, jak i sam proces monitoringu w formule obejmującej bieżące wspomaganie przez ekspertów (z obszaru prawa i "dostępności"), w sposób istotny i trwały wpłyną na podniesienie kompetencji org. pozarządowych w ramach procesu legislacyjnego, z czego wnioskować można większe zaangażowanie org. w proces prawotwórczy - w konsekwencji wymuszający (z uwagi na specyfikę org. uczestniczących w projekcie) włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.
Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenie kompetencji org. pozarządowych w zakresie efektywnej i eksperckiej partycypacji w procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności, a w konsekwencji wymusi na organach publicznych włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.
Projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

Opis projektu

Projekt "Akademia legislacji i monitoringu prawa" to kompletne, przemyślane i spójne rozwiązanie w zakresie prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych reprezentujących osoby zagrożone wykluczeniem we wszystkich obszarach wskazanych w Rządowym Programie Dostępność Plus oraz realizujących działania w tym zakresie. W ramach projektu podzielonego na kolejne etapy realizacji w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu prawa oraz monitoringu jego stanowienia i stosowania, których uczestnikami będzie po dziesięciu przedstawicieli z każdej z dziesięciu organizacji uczestniczących w projekcie. W kolejnym etapie wdrożony zostanie właściwy proces monitoringu, w oparciu o załączoną do wniosku metodologię. Prowadzony w ramach projektu monitoring przepisów prawa uwzględnia bieżącą współpracę i doradztwo ekspertów prawnych i merytorycznych, co , za pomocą wzorców praktycznych, podniesie potencjał  organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym i zapewni właściwą jakość monitoringu. W ramach projektu zakładane jest opracowanie materiałów eksperckich (podręcznika) w zakresie monitorowania tworzenia i stosowania prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Do istotnych zalet projektu należy otwarta formuła monitoringu, która zapewnia możliwość zaangażowania więcej niż 10 organizacji pozarządowych, a także istotny wzrost liczby organizacji uczestniczących i zainteresowanych procesem stanowienia prawa, co w konsekwencji zapewni poprawę jakości prawa stanowionego oraz bezpośrednio wpłynie (np. przez konsultacje publiczne i petycje) na włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 10 organizacji.

Oczekiwane efekty:

  • Organizacje pozarządowe posiadają zaplecze eksperckie partycypacji w procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.
  • Organizacje pozarządowe włączają się w nurt procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.
  • Kompetencje eksperckie zostały podniesione dzięki czemu org. pozarządowe uczestniczące w projekcie posiadają usystematyzowaną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające efektywny i skuteczny monitoring prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.
  • Organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie w sposób świadomy i efektywny uczestniczą w procesie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności, co zwiększa poziom partycypacji społecznej w procesie rządzenia oraz kontroli społecznej działalności organów państwa w przedmiotowym obszarze.

W ramach projektu realizowane będą 2 zadania:

  • Szkolenia w zakresie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności

    Szkolenia – po 10 osób z każdej organizacji. 4 dni zajęć, 32 godziny lekcyjne (4x8). Każda organizacja uczestniczy w odrębnym szkoleniu. Liczebność grup oraz przyjęty wymiar godzin, zapewnia właściwą efektywność i jakość przeprowadzenia szkolenia, którego istotną część stanowią zajęcia praktyczne. Liczba osób z każdej organizacji jest adekwatna do realizacji monitoringu. Zaplanowano szkolenia wyjazdowe - wpływa to na obecność i zaangażowanie uczestników, którzy przez okres szkolenia nie zajmują się swoją codzienną pracą i obowiązkami domowymi. Miejsce szkoleń: cała Polska, dogodne dla uczestników.

  • Monitoring w zakresie prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności

    Monitoring prowadzony będzie równocześnie przez organizacji pozarządowe (w oparciu o wiedzę i metodykę przekaz. podczas szkoleń oraz materiały eksperckie)  oraz eksperta ds. legislacji i monitoringu prawa. Cykliczny przegląd m.in.: wykazów prac legislacyjnych, stron www właściwych ministerstw, RCL, Sejmu, Senatu,  portali branżowych specjalistycznych i informacyjnych oraz systemów informacji prawnej.

 

   Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

   Zapraszamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną.

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Beata Ostrowska, +48 501 957 105

O nas

Projekt "Akademia legislacji i monitoringu prawa" to kompletne, przemyślane i spójne rozwiązanie w zakresie prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności....